Adatvédelem


Adatvédelmi tájékoztató

A STORK Élelmiszer Manufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.mehes-mezes.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

  A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Az adatkezeléshez hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  A Vásárló személyes adatainak kezelése a www.mehes-mezes.hu oldalra történő regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. A Vásárló a regisztráció törlését, adatainak módosítását bármikor kérheti az info@mehes-mezes.hu e-mail címen, a Szolgáltató 7 napon belül köteles módosítani vagy törölni az adatokat. A regisztrációt a Vásárló bármikor saját maga is törölheti, a „regisztráció törlése” gombra kattintva. A Szolgáltató viszont nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály kötelezi. (pl. a számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség). A regisztrált Vásárló személyes adatait bármikor módosíthatja.

 1. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

  Technikai adatok:
  A honlap böngészése közben technikai adatokat gyűjtünk a Felhasználóról, mint például a Felhasználó IP címe, használt operációs rendszer, böngésző, egyéb analitikai adatok. Az így nyert adatokhoz a Felhasználó nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A Felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében valamint statisztikai célokra használja fel. Ezeket az adatokat személyes azonosításra nem tudja és nem is használja fel a Szolgáltató.

  Regisztráció során kötelezően megadandó adatok:
  Felhasználónév, jelszó, e-mail cím, teljes név, számlázási cím, szállítási cím, mobiltelefonszám.

  A Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

  Cookiek (sütik):
  A weboldalunk cookiekat (sütiket) használ, melyek szükségesek a rendelés leadásához. Amennyiben nem kívánja a cookiekat engedélyezni, úgy a böngészőjében letilthatja azokat. Ebben az esetben a honlap funkciói csak részben érhetőek el.

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATBIZTONSÁG

  A megadott és technikai adatokat Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kivéve abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. (A megbízott Futárszolgálatnak adatokat adunk át a szállítás sikeressége érdekében, mint pl. az Felhasználó szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát.)

  A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

  A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind azadatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 1. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

  Tájékoztatáshoz való jog:
  A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

  Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

  E-mail: info@mehes-mezes.hu
  Levelezési cím: 2066 Szár 014/3 hrsz . – STORK Kft.
  Telefonszám: +36 22 591 000
  Mobil: +36 70 419 2208, +36 70 701 9662

  A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
  Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

  Szolgáltató köteles a tiltakozást:
 1. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,
 2. döntést hozni, és
 3. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

  Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

  Jogorvoslati lehetőségek:
 1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 2. panasszal a NAIH- hoz fordulhat

  Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

  A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

  A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

  Az e-mail címek kezelése elsősorban
  - a Felhasználó azonosítását,
  - a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére, melyről a Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelési Tájékoztató keretein belül. Természetesen abban az esetben, ha a Szolgáltató ezt a gyakorlatot követi és nem csak a honlapon helyez el egy tájékoztatót a módosításról.

 1. HÍRLEVÉL

  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse; hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet; ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje; hírlevélről való leiratkozás biztosítása és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül. A leiratkozás lehetőségének biztosítása kötelező a Szolgáltató részéről. Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges. (Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével).

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

  STORK Élelmiszer Manufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság
  .

  Székhely: 2066 Szár 014/3 hrsz
  GPS koordináták: N 47.484812, E 18.520782
  Levelezési cím: 2066 Szár 014/3 hrsz
  Cégjegyzékszáma: 07-09-019793 / Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
  Statisztikai számjele: 23127199-1039-113-07
  Adószáma: 23127199-2-07
  Iparkamarai regisztrációs szám: ……..
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138818/2018.
  E-mail: info@mehes-mezes.hu
  Telefonszám: +36 22 591 000
  Mobil: +36 70 419 2208, +36 70 701 9662
  Fax:+36 22 591 001
  Szerver, tárhely: Tárhely.EU Kft. - 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
   
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSE

  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni.

  A Szolgáltató biztonságosan kezeli a Felhasználó adatait és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz. A Szolgáltató a technika állása szerint elvárható módon védi a Felhasználó személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen.

  A szolgáltatónál a Felhasználó bármikor - azonosítása után - tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését is.

Hírlevél

Iratkozzon fel még ma hírlevelünkre! Így elsőként értesülhet aktuális akciónkról és különleges ajánlatunkról! Ön is megkaphatja hírlevelünket kötöttségektől mentesen és bármikor akár le is mondhatja azt!

* Vezetéknév:

* Keresztnév:

Kérjük, jelölje be az érdeklődési körét az alábbiakból

Téma választása: